പോസ്റ്റർ ഫെഡറർ പ്രോജക്റ്റ്

പ്രൊജറ്റോസ് ഡി ഐ & ഡി - പ്രൊജറ്റോസ് ഇൻഡിവിഡുവൈസ്

ഒരു അന്വേഷണസംഘം, o desenvolvimento tecnológico ea inovação

______________________________________________________

ഗവേഷണ-വികസന പദ്ധതികൾ - വ്യാവസായിക പദ്ധതികൾ

ഗവേഷണം, സാങ്കേതിക വികസനം, പുതുമ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുക