Tenzij anders aangegeven, is de inhoud van deze site, inclusief alle tekst, afbeeldingen, pictogrammen, hyperlinks, ontwerpen van video en ander beeldmateriaal en de selectie, indeling en lay-out daarvan het auteursrecht van Oro Agri SEZC Limited en zijn alle rechten voorbehouden. Reproductie, downloaden of kopiëren van materiaal van deze site, tenzij specifiek aangegeven als geautoriseerd, in welke vorm dan ook is verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht. Dergelijk ongeoorloofd kopiëren kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

Copyright 2002 © Oro Agri SEZC Limited
Governors Square, 2nd Floor, 23 Lime Tree Bay Avenue, PO Box 1569, Grand Cayman, KY1-1110, Kaaimaneilanden
E-mail: legal@oroagri.com. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

HANDELSMERKBELEID

De handelsmerken van ORO AGRI mogen op geen enkele manier of in welke vorm dan ook in welke media dan ook worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de afdeling intellectuele eigendom. Neem contact op legal@oroagri.com

PRODUCT EN ALGEMENE DISCLAIMER

De inhoud op deze ORO AGRI-website is eigendom van Oro Agri SEZC Limited en de bedrijven die deel uitmaken van de groep en is alleen voor algemene informatie en gebruik.

Oro Agri-groep van bedrijven omvat Oro Agri SEZC Limited, Oro Agri Inc, Oro Agri International Limited, Oro Agri BV, Oro Agri (SA) (Pty) Ltd en / of Oro Agri Brasil Produtos Para Agricultura Ltda of enig ander ORO AGRI-bedrijf dat mogelijk in de toekomst worden vastgesteld.

Hoewel de informatie en aanbevelingen op deze internetwebsite (hierna "Informatie" genoemd) te goeder trouw worden gepresenteerd en geacht worden correct te zijn, geeft ORO AGRI geen verklaringen of garanties met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie.
Informatie wordt verstrekt op voorwaarde dat de personen die deze ontvangen voorafgaand aan het gebruik zelf bepalen of deze geschikt zijn voor hun doeleinden. ORO AGRI is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op informatie of het product waarop informatie betrekking heeft.

Niets hierin mag worden opgevat als een aanbeveling om een ​​product, proces, apparatuur of formulering te gebruiken die in strijd is met enig patent, en de ORO AGRI geeft geen verklaring of garantie, expliciet of impliciet, dat het gebruik ervan geen inbreuk maakt op enig patent.

ORO AGRI verbindt zich niet tot het bijwerken of corrigeren van informatie die op internet of op deze wereldwijde webserver verschijnt.

De wereld voeden door middel van innovatie

Een vooraanstaande leverancier van veilige, milieuvriendelijke, gewasbeschermings- en opbrengstverbeteringsoplossingen voor de wereldwijde landbouw- en consumentenmarkten.