ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Op deze pagina vermelden we onze Algemene voorwaarden waaronder u gebruik mag maken van de ORO AGRI-website. Zorg ervoor dat u deze pagina zorgvuldig leest. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de aanvaarding van de hierin vermelde voorwaarden. Gebruik deze site niet als u de algemene voorwaarden niet accepteert. ORO AGRI (het "Bedrijf") behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te herzien door dit bericht bij te werken. Aangezien acceptatie van de Algemene voorwaarden een bindend contract vormt, dient u deze pagina regelmatig te bezoeken om de Algemene voorwaarden te bekijken.

ARTIKEL 2: GEBRUIK VAN INHOUD

Het bedrijf geeft u toestemming om de materialen op deze website uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden. Alle namen, logo's en merken die op deze site voorkomen, behalve waar anders aangegeven, zijn handelsmerken die eigendom zijn van of worden gebruikt onder licentie door het bedrijf of haar gelicentieerde distributeurs in de geografische gebieden waarin het bedrijf zijn activiteiten uitvoert of zijn producten met dergelijke handelsmerken op de markt brengt. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken of andere inhoud op deze site, behalve zoals bepaald in deze Algemene voorwaarden of in de inhoud van de website, is ten strengste verboden. U mag de inhoud van deze website niet verkopen of wijzigen of de materialen reproduceren, weergeven, publiekelijk uitvoeren, distribueren of op andere wijze gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf. Het gebruik van deze inhoud op een andere website of in een netwerkcomputeromgeving voor welk doel dan ook is verboden. U mag de code niet kopiëren of aanpassen in een programmeertaal die het bedrijf maakt om de pagina's of inhoud te genereren. Het wordt ook beschermd door het auteursrecht van het bedrijf.

ARTIKEL 3: GEBRUIKSVOORWAARDEN

3.1
Beveiligingsgebruikers mogen de beveiliging van de website niet schenden of proberen te schenden, inclusief, zonder beperking:

3.1.1
toegang krijgen tot gegevens die niet bedoeld zijn voor een dergelijke gebruiker of inloggen op een server of account waartoe de gebruiker geen toegang heeft;

3.1.2
proberen de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te overtreden zonder de juiste autorisatie

3.1.3
pogingen om de service aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren, inclusief, zonder beperking, door middel van het op enigerlei wijze of op de website indienen van een virus, overbelasting, "overstromingen", "mailbombardementen" of "crashen";

3.1.4
het verzenden van ongevraagde elektronische post, inclusief promoties en / of reclame voor producten of diensten. Schendingen van systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het bedrijf zal voorvallen onderzoeken die dergelijke schendingen met zich meebrengen en kunnen, en samenwerken met, wetshandhavingsinstanties bij het vervolgen van gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke schendingen.

3.2
andere gebruikers mogen de website niet gebruiken om materiaal te verzenden, verspreiden, opslaan of vernietigen

3.2.1
die gedrag kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd of een toepasselijke wet of regelgeving zou overtreden;

3.2.2
op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen of de privacy of publiciteit van andere persoonlijke rechten van anderen schendt, of

3.2.3
dat is lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, profaan, obsceen, bedreigend, beledigend of hatelijk.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

Het materiaal op deze website kan onjuistheden of typografische fouten bevatten. Het bedrijf doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de website of de inhoud ervan. Het gebruik van de website is op eigen risico. Wijzigingen worden periodiek aangebracht op de Website en kunnen op elk moment worden aangebracht. Het bedrijf garandeert niet dat de website foutloos zal werken of dat deze website en zijn server vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke mechanismen. Als uw gebruik van de website leidt tot onderhoud of vervanging van apparatuur of gegevens, is het bedrijf niet verantwoordelijk voor deze kosten. De website wordt aangeboden 'zoals hij is' zonder enige garantie. Het bedrijf, voor zover toegestaan ​​door de wet, wijst alle garanties af, inclusief de garantie van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op rechten van derden en de garantie van fitness voor een bepaald doel. Het bedrijf geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de inhoud, services, software, tekst, afbeeldingen en links.

ARTIKEL 5: AFWIJZING VAN GEVOLGSCHADE

In geen geval zijn het bedrijf, zijn leveranciers of derden die op deze website worden vermeld aansprakelijk voor welke schade dan ook (inclusief, zonder beperking, incidentele en gevolgschade, gederfde winst of schade als gevolg van verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) als gevolg van het gebruik of het onvermogen om de website en het materiaal te gebruiken, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie, en of het bedrijf op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

ARTIKEL 6: INDIENINGEN VAN GEBRUIKERS

Alle communicatie of ander materiaal dat u via e-mail of anderszins naar het Bedrijf verzendt, is ongevraagd door het Bedrijf en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Het bedrijf screent geen communicatie vooraf en is niet verantwoordelijk voor het screenen of monitoren van door gebruikers geplaatst materiaal. Indien een gebruiker op de hoogte wordt gesteld van berichten die naar verluidt niet aan deze Overeenkomst voldoen, kan het Bedrijf de aantijging onderzoeken en te goeder trouw en naar eigen goeddunken bepalen of de berichten moeten worden verwijderd of om verwijdering worden verzocht. Het bedrijf is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gebruikers voor het uitvoeren of niet uitvoeren van dergelijke activiteiten. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om gebruikers uit te zetten en hun verdere toegang tot de website te verhinderen wegens schending van deze overeenkomst of de wet en het recht om naar eigen goeddunken mededelingen te verwijderen die beledigend, illegaal, obsceen, pornografisch, bedreigend of verstorend zijn. Door communicatie of materiaal op deze website te verzenden of te plaatsen, stemt u ermee in dat het bedrijf of een van zijn gelieerde ondernemingen uw communicatie als materiaal voor elk doel mag gebruiken, inclusief reproductie, verzending, publicatie, uitzending en publicatie.

ARTIKEL 7: LINKS NAAR WEBSITES VOOR EXTERNE NIET-BEDRIJVEN

De ORO AGRI-website kan links naar websites van derden bevatten. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites van derden waarnaar hyperlinks op deze website kunnen worden aangeboden. Het bedrijf biedt deze hyperlinks alleen ter informatie. Hun inhoud is de exclusieve verantwoordelijkheid van de respectieve aanbieder. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites van derden, die op elk moment zonder medeweten van het bedrijf kunnen veranderen, noch neemt het deze inhoud als zijn eigen inhoud aan. Als u besluit om gelinkte websites van derden te openen, doet u dit op eigen risico.

ARTIKEL 8: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval is een van de ORO AGRI-bedrijven aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op Informatie of het product waarnaar Informatie verwijst.

ARTIKEL 9: VRIJWARING

U stemt ermee in het Bedrijf, zijn functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen claims, acties of eisen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, beweerd of voortvloeiend uit uw gebruik van het materiaal of uw schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Het bedrijf zal u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure en zal u op uw kosten helpen bij het verdedigen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure.

ARTIKEL 10: DIVERSEN

Het bedrijf beweert niet dat de inhoud geschikt is of kan worden gedownload in alle geografische rechtsgebieden. Toegang tot deze website is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u de website bezoekt, doet u dit volledig op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied. Deze overeenkomst is onderworpen aan de Engelse wetgeving. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van die bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, die volledig van kracht blijven.

ARTIKEL 11: NIET-AFZEGGING

Geen verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze Overeenkomst wordt beschouwd als een verdere of voortdurende afstand van dergelijke voorwaarde of een andere voorwaarde. Deze Overeenkomst vormt de gehele Overeenkomst tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de website.

ARTIKEL 12: CORRESPONDENTIEDRES

Oro Agri SEZC Limited
Governors Square, 2e verdieping, 23 Lime Tree Bay Avenue, PO Box 1569, Grand Cayman, KY1-1110
Kaaimaneilanden • e-mail: legal@oroagri.com


BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INFORMATIE-ACT (ACT 2 OF 2000)
(ALLEEN RELEVANT VOOR ZUID-AFRIKA)

Op grond van artikel 32 van de Zuid-Afrikaanse grondwet heeft iedereen recht op toegang tot informatie in het bezit van de staat en andere personen of instellingen. De wet op de bevordering van toegang tot informatie 2 van 2000 ('PAIA') biedt het kader en de procedures voor de uitoefening van het grondwettelijk recht op informatie. De Zuid-Afrikaanse Mensenrechtencommissie ('SAHRC') speelt een sleutelrol bij de implementatie van PAIA. Alle relevante informatie over PAIA, inclusief de toegang tot PAIA zelf en de regelgeving die daaruit voortvloeit, is beschikbaar op de website van SAHRC.

Oro Agri (SA) (Pty) Ltd (OASA) zet zich volledig in voor de implementatie van PAIA op een positieve en proactieve manier om ervoor te zorgen dat de informatie waarover zij beschikt, beschikbaar en toegankelijk is, en aldus de letter en de geest ten uitvoer te brengen van het grondrecht op toegang tot informatie en van de grondwettelijke beginselen voor het openbaar bestuur.

PAIA is van toepassing op alle geregistreerde informatie die onder de controle van OASA staat en zal, indien correct toegepast, transparantie, verantwoording en effectief bestuur bij OASA bevorderen. Het spreekt voor zich dat een bedrijf als OASA een groot en divers aantal records zal hebben, waarvan sommige publiekelijk beschikbaar zijn en andere niet. PAIA bevat een uitgebreide reeks bepalingen die de omstandigheden regelen waaronder toegang tot niet-openbare universitaire archieven moet en kan worden geweigerd.

Wat PAIA betreft, is de opdrachtgever de informatiemedewerker (IO) van OASA. Om PAIA optimaal te laten werken, kan de IO adjunct-informatieofficieren (DIO's) in OASA aanwijzen. Dit zal te zijner tijd gebeuren.

Elk verzoek om toegang tot gegevens van de OASA moet worden gedaan op het voorgeschreven formulier - formulier A.

RELEVANTE INFORMATIE EN VORMEN

De wereld voeden door middel van innovatie

Een vooraanstaande leverancier van veilige, milieuvriendelijke, gewasbeschermings- en opbrengstverbeteringsoplossingen voor de wereldwijde landbouw- en consumentenmarkten.